за нас кариера контакти портал
bio
биомеда ексклузивно промоции търговски условия продукти
   
 
 
регистрация      забравена парола

Сайтът съдържа секции с ограничен достъп. Моля, регистрирайте се, за да получите пълен достъп до тях.

 
НОВИНИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО МУЛТИМЕДИЯ  
фармацевтични навини полезни връзки
 
 
 

портал >> законодателство

ЗАКОНИ

 Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина 

 Закон за медицинските изделия 

 Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите 

 Закон за храните 

 Закон за здравето 

 Закон за здравното осигуряване 

 Закон за здравословни и безопасни условия на труд 

 Закон за защита на конкуренцията 

 Закон за защита на потребителите 

 Закон за обществените поръчки 

 Закон за признаване на професионални квалификации

 Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите

 Директива 2001/83 ЕО-Кодекс на ЕО, относно лекарствените продукти за хуманна употреба

 Списък на лекарствените продукти, регистрирани в България, които се отпускат без лекарско предписание към 05.03.2010г.

 Закон за лечебните заведения

НАРЕДБИ

 Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето 

 Наредба N 4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

 Наредба № 27 от 15 юни 2007 г. за изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти 

 Наредба за изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти

 Наредба за принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика 

 Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

 Наредба №10 за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл 266А, ал.2 от ЗЛПХМ

 Тарифа за таксите, които се събират по ЗЛПХМ  

 Наредба за условията и реда за разрешаване за употреба на лекарствени продукти, предназначени за лечение на редки заболявания

 Наредба №36 за изискванията към козметичните продукти- отменена на 15.08.2014г.

 Наредба №35 за освобождаване на партида ЛП от ИАЛ 

 Наредба №36 за вземане на проби от лекарствени продукти 

 Изменение и допълнение на наредба за условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на комисията по позитивния лекарствен списък 

 Наредба за условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на комисията по позитивния лекарствен списък  

 Наредба № 2 за изискванията към събирането, потвърждаването и предоставянето на информация за нежелани лекарствени реакции и към съдържанието и формата на спешните доклади за съобщения за нежелани лекарствени реакции и периодичните доклади за безопасност

 Наредба № 3 за критериите за класификация на лекарствените продукти и изискванията към документацията за извършване на промяна в класификацията 

 Наредба № 7 за условията и реда за предоставяне на информация за пуснатите на пазара биоциди и/или химични препарати, класифицирани като опасни въз основа на физико-химичните и токсикологичните си свойства, и на информация за всеки случай на отравяне или съмнение за отравяне с химични вещества, препарати и биоциди

 Наредба № 9 за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарствени продукти, показали несъответствие с изискванията за качество, безопасност и ефикасност

 Наредба за условията и реда за вземане на образци и проби от медицински изделия за изпитване 

 Наредба № 34 за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване 

 Наредба №25 за условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл.8 от Закона за медицинските изделия

 Наредба № 29 за условията и реда за организация на работата в дрогерията 

 Наредба № 28 за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти 

 Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях

 Наредба №34 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването  - отменена на 22.01.2015г.

 Наредба № 3 за унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, станали негодни за употреба 

 Наредба № 20 за условията и реда, при които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол 

 Наредба № 47 за изискванията към хранителните добавки

 Наредба №38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично

 Наредба № 55 за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински цели от приложения  № 2 И 3 на закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

 Наредба № 7 за условията и реда за издаване на разрешителни за внос и износ на наркотични вещества и техните препарати

 Наредба № 5 за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти  

 Тарифа за таксите, които се събират по закона за медицинските изделия

 Тарифа за таксите, които се събират по закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите 

 Наредба №1 за изискванията към рекламата на лекарствените продукти

 Наредба №3 за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните

 Наредба №4 за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите

 Наредба№ 15 за условията за издаване на разрешение за производство/внос и принципите и изискванията за добра производствена практика на всички видове лекарствени продукти, на лекарствени продукти за клинично изпитване и на активни вещества

 Наредба № 28 за условията и реда, при които лечебни заведения, в които няма аптека, могат да закупуват, съхраняват и отпускат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, необходими за спешна помощ

 Наредба № 55 за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински цели

 Наредба № 21 за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

 Наредба № 7  за условията и реда за издаване на разрешителни за внос и износ на наркотични вещества

 Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

 Наредба №15 за имунизациите в Рупублика България

 Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични

 Наредба № 15 за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони

 Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в република България

 Наредба № 14 за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на регламент (ео) № 1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните методи за проверка състава на козметичните продукти

 Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат

 Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

 Наредба № 1 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

 Наредба № 7 за критериите за определяне на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели

 Наредба № 9 от 1 декември 2015 г. за условията и реда за извършване на оценка на здравните технологии 

 Наредба № 10 за проучване на удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, закупувани от националната здравноосигурителна каса

БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ

 Утвърдени правила за добра фармацевтична практика в аптеки

 Кодекс за професионална етика на магистър-фармацевта

 
 
 
site map
Site privacy statement Make Biomeda 2000 home page Add to favorites
Last update: 30.06.2016 Copyright © 2010 - Biomeda 2000 Ltd. All rights reserved.
 
 
e-business